Definities:

Wij’ en ‘ons’: Oso Polar als onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Win-Soft Nederland B.V., gevestigd aan de Torenallee 20, 5718 BC. Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nr.: 17161029. BTW nr. NL8128.17.448B01, verkoper.

Oso Polar: een ijsbad dat uitsluitend bestemd is voor koud water, uw aankoop, het product en/of het onderwerp van de opdracht tot dienstverlening of de levering van goederen door ons voor u, die tussen u en ons op basis van een overeenkomst. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid en 2 7:409 BW, op welke wijze dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

U: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die met ons een overeenkomst aangaat of aan wie wij een aanbieding hebben gedaan waarop deze algemene voorwaarden, zowel de inleiding als onderdelen A en B, (hierna: “deze voorwaarden”) van toepassing zijn. Bent u consument, dan zijn deze voorwaarden op u van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt en dat gunstiger is voor u als consument. Zie in dit verband artikel 6:236 BW.

Professioneel en/of zakelijk gebruik: als uw aankoop/bestelling bij ons niet bedoeld is voor persoonlijk en privégebruik dat betrekking heeft op één huishouden op één (woon)adres, maar voor gebruik door en/of van (meerdere) anderen, zoals leden van een sportschool. Dit is ook inclusief gebruik tegen betaling. Deze voorwaarden zijn van toepassing op jou en de overeenkomst tussen jou en ons, tenzij uitdrukkelijk vermeld staat dat bij beroepsmatig gebruik andere voorwaarden van toepassing zijn, zoals in ieder geval het geval is met betrekking tot garantie.

Overeenkomst: iedere overeenkomst, op welke wijze dan ook, tussen ons en u gesloten, iedere wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst. Tevens zijnde een overeenkomst waarbij in het kader van een door ons georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou als consument om binnen een bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand. Dit recht is uitdrukkelijk niet van toepassing op andere contracten of in het geval van niet-consumenten.

Belangrijk voor het juiste gebruik van de Oso Polar, de levensduur en het behouden van uw garantie:

U dient de Oso Polar te allen tijde correct te gebruiken, hetgeen betekent, naast hetgeen redelijkerwijs van u kan en mag worden verwacht, zoals dat de Oso Polar uitsluitend bestemd is voor water, in ieder geval het volgende:

Niet buitenshuis gebruiken:

 • Bij strenge vorst (tijdens strenge vorst dient u de Oso Polar leeg te laten lopen);
 • Bij slecht weer zoals donder of bliksem;
 • Als u alleen bent;
 • In open ruimtes waar kinderen gemakkelijk bij kunnen (bijvoorbeeld een stoel of kruk);

Niet binnenshuis gebruiken:

 • In open ruimtes waar kinderen gemakkelijk bij kunnen (bijvoorbeeld een stoel of kruk);
 • Bij open elektra of elektrische kasten;
 • Als u alleen bent;
 • In het geval van een oneffen vloer;
 • Binnen 2,5 meter van een stopcontact, leg het snoer niet op de grond.
 1. GARANTIEVOORWAARDEN

Op alle bij ons gekochte producten geven wij garantie. Op de aanschaf van een Oso Polar geven wij standaard een jaar 1 garantie. Deze garantie geldt alleen voor privégebruik van onze Oso Polar en is exclusief arbeidsloon en/of voorrijkosten. Voor zakelijk en professioneel gebruik geldt een maximale garantietermijn van zes maanden.

Wij vinden het erg belangrijk dat een aankoop bij ons op de juiste manier gebruikt kan worden. Mocht uw aankoop binnen de garantietermijn defect raken, dan mag er in principe van worden uitgegaan dat deze kosteloos wordt gerepareerd of vervangen. De keuze hiervoor ligt bij ons. Dit geldt uiteraard niet als u er iets aan kunt doen, bijvoorbeeld (geen limitatieve opsomming, zie ook onderstaand kopje ‘de garantie geldt niet in geval’) roekeloos of opzettelijk heeft gehandeld en/of dat u geen gebruik heeft gemaakt van de Oso Polar correct (zie hierboven). Dan kunt u geen aanspraak maken op enige garantie.

Wij zijn altijd bereikbaar voor vragen over onze Oso Polar en hun garantie. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op als er iets defect is, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat je het defect hebt ontdekt en/of wanneer je het defect had moeten en kunnen weten (info@ijsbad-kopen.nl). Wij zullen verdere actie ondernemen om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer kunt genieten van uw Oso Polar.

Voorwaarden reparatieservice tijdens de garantieperiode

Garantiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door een door ons ingeschakelde geautoriseerde servicemonteur. Wij vergoeden de reparatiekosten niet als een reparatie is uitgevoerd door u, iemand anders of door een (lokale) dienstverlener, die niet direct door ons is aangesteld. U doet dus uitdrukkelijk afstand van onze garantie als u zelf reparaties uitvoert (binnen de garantietermijn) en/of als u iemand inhuurt om reparaties uit te voeren, tenzij wij de reparatie goedkeuren en schriftelijk prijsopgave doen voordat met de reparatie wordt begonnen. Werkzaamheden die zijn uitgevoerd zonder toestemming van ons vallen niet onder de dekking.

De garantie dekt de alle technische componenten in de Oso Polar:

Wanneer (defecte) onderdelen worden vervangen door nieuwe onderdelen, geldt voor het nieuwe onderdeel een aparte garantie van 1 jaar vanaf de vervangingsdatum. Dit betekent niet dat de oorspronkelijke standaardgarantie wordt hersteld. De resterende periode van de oorspronkelijke garantie blijft geldig, zelfs na elke reparatie of vervanging die is uitgevoerd onder deze standaardgarantie.

In het geval van een defect in een of meer van de hierboven gespecificeerde componenten tijdens de extra garantieperiode, zullen wij zorgen voor een nieuw of gerepareerd onderdeel. De beslissing om te repareren of te vervangen is aan ons. Deze uitgebreide garantie omvat geen arbeidskosten of andere kosten die verband kunnen houden met het verwijderen, vervangen of installeren van de onderdelen die onder deze uitgebreide garantie vallen.

De garantie geldt niet in geval van:

 • Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de Oso Polar (zie ook het kopje hierboven: ‘Belangrijk voor het juiste gebruik van de Oso Polar:’;
 • Schade veroorzaakt door het verplaatsen of (zelf) vervoeren van de Oso Polar, tenzij wij de Oso Polar verplaatsen;
 • Als u de Oso Polar bij of onder het vriespunt buiten laat staan;
 • Schade veroorzaakt door het in de Oso Polar brengen van producten waardoor er een defect kan optreden;
 • Als er iets anders dan water in de Oso Polar is of is geweest;
 • Schade veroorzaakt door normale slijtage of verwaarlozing;
 • Verlies veroorzaakt door brand, overstroming of regenwater, diefstal, ongedierte of insectenplaag of onredelijke blootstelling van het product buitenshuis;
 • Schade veroorzaakt doordat het product niet correct is geïnstalleerd, bediend, onderhouden of gebruikt in overeenstemming met de instructies en specificaties van Oso Polar;
 • Schade veroorzaakt door ongeoorloofde aanpassingen, ongelukken, misbruik, gebruik van een verkeerde spanning, stroompieken, onweer of zelf reparaties uitvoeren zonder ons te raadplegen en hiervoor goedkeuring te hebben;
 • Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van bijtende chemicaliën;
 • Schade veroorzaakt door het binnendringen van water of andere vloeistoffen in de elektrische onderdelen als gevolg van nalatigheid;
 • Schade veroorzaakt door ernstige oververhitting van het product als gevolg van nalatigheid, zoals het afdekken van de ventilatoren van het product of wanneer warmtewisselaaroppervlakken worden bedekt met voorwerpen zoals handdoeken, kleding, etc.;
 • Gebruiksvoorwerpen zoals filters, waterslangen en deksels;
 • Schade veroorzaakt door opzet en/of roekeloosheid van jou of een derde.

Deze garantie sluit alle andere garanties, voorwaarden en verbintenissen uit. Of het nu uitdrukkelijk of impliciet is.

 1. VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarin wij optreden als verkoper of leverancier van producten.
 2. Alle bepalingen van deze voorwaarden gelden tussen u en ons, voor zover noch u, noch wij uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden hebben afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden of dienen te worden betrokken.
 5. Indien wij stilzwijgend afwijking van deze voorwaarden toestaan, laat dit onverlet ons recht om alsnog direct en strikt te naleving eisen
 6. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd mocht worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen wij in plaats daarvan bepalingen vaststellen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen, zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht nemen. Desgewenst overleggen wij met u over de exacte bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

Artikel 2 Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Ons aanbod (elke offerte of aanbieding) is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Een aanbod vervalt indien het product waarop het betrekking heeft in de tussentijd niet meer leverbaar is.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod binden ons niet.
 4. De beschrijving in een offerte is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling te kunnen maken. Als we foto’s gebruiken, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van wat we aanbieden. Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in een aanbieding zijn echter indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Zo kunnen wij niet garanderen dat de kleuren weergegeven in afbeeldingen die door en/of namens ons zijn aangeleverd exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Aangezien het een duurzaam product is.
 5. Elk aanbod dat geschikt is voor een overeenkomst op afstand bevat zodanige informatie, dat voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft met name de prijs inclusief belastingen, eventuele verzendkosten, de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden.
 6. Een overeenkomst komt tot stand nadat wij de bestelling binnen 14 dagen schriftelijk aan u hebben bevestigd.
 7. Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand met u (als consument) komt de overeenkomst tot stand op het moment van uw aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 8. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
 9. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarden.
 10. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 11. Eerdere offertes, aanbiedingen, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten en/of overeenkomsten.
 12. Door ons aanvaarde bestellingen en/of contracten worden geacht uitsluitend van het type en het fabrikaat te zijn. Indien een verpakking, ontwerp, model, type etc. is gewijzigd, zijn wij ontheven door levering van de gewijzigde verpakking, ontwerp, model, type etc. tegen de geldende standaardprijs.

Artikel 3 Levering

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering af fabriek: indien en zolang de te leveren producten zich in ons magazijn en/of opslag bevinden, geschieden zij voor onze rekening en risico.
 2. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment dat deze bij u worden afgeleverd. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor uw risico en verantwoordelijkheid. U bent dan aansprakelijk voor alle extra kosten, waaronder in ieder geval opslag- en transportkosten.
 3. Wij hebben het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist. Ook hebben wij het recht uit voorraad van derden te leveren, voor zover niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat levering uit eigen voorraad geschiedt.
 4. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient u ons daarom uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te geven om te leveren voordat wij in verzuim zijn. Een overeengekomen termijn begint te lopen wanneer u ons alle gevraagde informatie heeft verstrekt.
 5. Een overeengekomen levertijd is voorts steeds onder voorbehoud van ongestoorde werk- en materiaalaanvoer, ononderbroken transport en tijdige levering door onze leveranciers, zodanig dat wij de levertijd kunnen halen.
 6. Het is ons toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet als een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, zijn wij gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat u de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien de feitelijke leveringsdatum op uw verzoek en/of door uw schuld wordt uitgesteld, u verzoekt om deellevering en/of de goederen niet door u worden afgehaald, gaat het risico ter zake van de goederen niettemin op u over vanaf het moment dat deze goederen in onze administratie en/of magazijn worden geïdentificeerd als eigendom van u. Vanaf dat moment zijn wij gerechtigd de goederen te factureren. Eventuele kosten voor extra transport, opslag, verzekering en/of andere extra kosten zijn voor uw rekening.
 9. In geval van een overeenkomst op afstand zullen wij bij het product de volgende informatie verstrekken, schriftelijk of op zodanige wijze dat u deze op een toegankelijke manier kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager: ons bezoekadres voor klachten, de voorwaarden voor het gebruik van het product en de gebruiksvoorwaarden van het herroepingsrecht, informatie over garanties en bestaande service na verkoop.

Artikel 4 Monsters, modellen en gegevens

 1. Indien wij een model, monster en/of voorbeeld tonen of verstrekken, is dit altijd slechts een aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren producten kunnen afwijken van het monster, model of voorbeeld.
 2. Door ons verstrekte informatie, in welke vorm dan ook, en catalogi kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn daarom niet bindend.
 3. Wij hebben te allen tijde het recht te bepalen dat producten, die ons inziens hiervoor in aanmerking komen, slechts in bepaalde minimumhoeveelheden worden geleverd.
 4. Door ons verstrekte modellen, monsters, voorbeelden en dergelijke blijven ons eigendom tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Modellen, monsters, voorbeelden en dergelijke, die door u aan ons zijn verstrekt, blijven uw eigendom en zijn bindend voor u, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, uitdrukkelijk zonder enige korting of verrekening, door overmaking van het verschuldigde bedrag aan NL59 RABO 138 3661 95 ten name van Winsoft Nederland B.V. Na het verstrijken van de 30-dagen betalingstermijn na de factuurdatum, of enige andere uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn, bent u in verzuim; U bent vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling, of indien er ten aanzien van u een schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken, worden uw verplichtingen direct opeisbaar.
 3. Door u gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt u dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Wij kunnen ons binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Voordat wij met de levering beginnen of doorgaan, bent u, op ons uitdrukkelijk verzoek, verplicht een door ons opgegeven bedrag als aanbetaling en/of vooruitbetaling te voldoen dan wel voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichting. Weigering door u om de verlangde zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen, wordt door u beschouwd als een toerekenbare tekortkoming.
 6. Alle klachten over een factuur dienen uitdrukkelijk schriftelijk bij ons te worden ingediend, binnen 14 dagen na de datum van verzending van de factuur. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de uitgevoerde opdracht en/of de factuur. Indien betaling door u heeft plaatsgevonden, mogen wij ervan uitgaan dat u akkoord gaat met de inhoud van de factuur.
 7. Vanaf het moment dat u in verzuim bent tot de dag van algehele voldoening bent u over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de door ons gemaakte of verschuldigde buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien wij hogere kosten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze eveneens voor uw rekening, evenals de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.

Artikel 6 Wijzigingen in de te leveren producten en/of omstandigheden

 1. Wij zijn bevoegd om afwijkende producten te leveren als het gaat om wijzigingen in het te leveren product, de verpakking of bijbehorende documentatie die nodig zijn om te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften, of als het gaat om kleine wijzigingen die het product verbeteren .
 2. Indien de omstandigheden die u en wij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aannamen zodanig wijzigen dat nakoming van de overeenkomst of een onderdeel daarvan in redelijkheid niet van een der partijen kan worden gevergd, zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst .
 3. Als de gewijzigde omstandigheden door uw schuld zijn ontstaan, worden eventuele meerwerk dat hieruit voortvloeit, bij u in rekening gebracht.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kunnen wij een verzoek tot wijziging van de overeenkomst en/of opdracht weigeren, indien dit kwalitatieve en/of kwantitatieve gevolgen zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de te verrichten werkzaamheden en/of te leveren producten kader.
 5. U bent als koper verplicht adreswijzigingen onverwijld schriftelijk aan ons door te geven. Producten geleverd op het laatst bekende adres van de koper worden geacht te zijn ontvangen.

Artikel 7 Annulering, retourzending en herroepingsrecht

 1. Indien u een met ons gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk (vóór levering) ontbindt, bent u verplicht alle kosten te vergoeden die zijn gemaakt in verband met het vergoeden van redelijke kosten ter uitvoering van de overeenkomst, onverminderd ons recht op schadevergoeding van u voor directe en/of indirecte schade als gevolg van de annulering.
 2. Bestellingen en/of overeenkomsten met betrekking tot gepersonaliseerde producten en/of maatwerkproducten kunnen niet worden geannuleerd nadat wij met de uitvoering van de bestelling en/of overeenkomst zijn begonnen of hebben gehad. U bent in dat geval verplicht tot afname en nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepalen.
 3. Indien u een met ons gesloten overeenkomst herroept en de annulering plaatsvindt binnen 2 (twee) weken voor de overeengekomen leveringsdatum, bent u in plaats van het bepaalde in het vorige lid het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, waarbij het volgende niet in het geding is:
 • Producten die door u zijn beschadigd en/of gebruikt;
 • Producten die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd.
 • Producten anders verpakt dan in hun onbeschadigde en ongemarkeerde originele verpakking;
 • Producten worden met enige spoed, maar in ieder geval binnen 14 dagen na levering geretourneerd;
 • Producten geleverd onder bijzondere voorwaarden en/of prijzen, zoals in ieder geval opruimings- en/of aanbiedingsvoorwaarden;
 • Gepersonaliseerde producten en/of maatwerk volgens uw specificaties;
 • Producten waarvan de aard verhindert dat ze worden geretourneerd.

Bij het aanvragen van de retour geeft u expliciet aan dat in de betreffende situatie geen van bovenstaande het geval is. De staat van de geretourneerde producten bij aankomst op het door ons opgegeven adres is bepalend voor onze acceptatie van de retourzending. Ook bepalen wij of de retourzending leidt tot een tegoed of een omruiling van de producten voor soortgelijke producten.

 1. De eventuele verzendkosten van de retourzendingen en het risico van de retourzending zijn voor uw rekening, ook in het geval van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
 2. In afwijking van het bepaalde in deze algemene voorwaarden heeft u als consument 14 dagen de tijd om na het sluiten van de overeenkomst op afstand, na ontvangst van de producten, de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. In geval van levering van diensten gaat de termijn in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. Paragraaf 4 van dit artikel is ook hier uitdrukkelijk van toepassing. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dient u ons hiervan op de hoogte te

Indien u als consument, gebruik maakt van het herroepingsrecht en een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de goederen reeds terug is ontvangen is door ons en/of er sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u de zaak binnen 14 (veertien) dagen retour te sturen. De bewijslast voor verzending rust op u.

Artikel 8 Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Al onze vorderingen op u zijn onmiddellijk opeisbaar indien: na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u de verplichtingen niet zal nakomen;
 • Wij hebben u gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming van uw verplichtingen en deze zekerheid is niet of onvoldoende binnen de gestelde termijn gesteld;
 • Als gevolg van de vertraging aan de zijde van de wederpartij kan niet meer worden gevergd dat de betreffende partij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen;
 • U houdt zich niet aan de betalingsvoorwaarden en/of komt anderszins niet aan uw verplichtingen.

In de genoemde gevallen zijn wij bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal die overeenkomst sluiten dan wel de overeenkomst ontbinden, een en ander onverminderd het recht dat wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruiken of plegen te gebruiken, die recht hebben op schadevergoeding van dien aard dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de verplichting uit de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 2. In geval van liquidatie, van (verzoek tot) surséance van betaling of faillissement, van beslag – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – voor uw rekening staan wij vrij de overeenkomst per direct en met onmiddellijke ingang, zonder enige verplichting onzerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadevergoeding voor juridische tussenkomst. Hiervoor is geen ingebrekestelling vereist. In dat geval zijn onze vorderingen op u onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. De door ons geleverde producten blijven ons eigendom totdat u alle onderstaande verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten bent nagekomen.
 2. Indien u uw verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat u dit niet zult doen, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten van u of van derden die het product houden weg te (laten) nemen. U bent verplicht hieraan alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door u verschuldigde bedrag per dag.
 3. Indien derden enig recht willen vestigen of doen gelden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, bent u verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. U verbindt zich ertoe dit op ons eerste verzoek te doen:
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van de verzekering ter inzage te geven;
 • alle vorderingen van u op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten aan ons te verpanden op de in artikel 3:239 BW voorgeschreven wijze;
 • de vorderingen die u op uw klanten verkrijgt bij het doorverkopen van door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten aan ons te verpanden op de in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven wijze;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te merken als ons eigendom;
 • anderszins mee te werken aan alle redelijke maatregelen die we van plan zijn te nemen om de eigendomsrechten op de producten te beschermen en die uw normale bedrijfsvoering niet op onredelijke wijze belemmeren.

Artikel 10 Gebreken en recht van reclame

 1. U dient de gekochte producten bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Daarbij dient u te controleren of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, namelijk:
 • of de juiste producten zijn geleverd;
 • of de geleverde producten qua hoeveelheid (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid) aan de overeenkomst beantwoorden;
 • of de geleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of commerciële doeleinden; of de goederen beschadigd zijn.
 1. Indien zichtbare gebreken of gebreken worden geconstateerd, dient u deze binnen 14 dagen na constatering uitdrukkelijk schriftelijk aan ons te melden, a.u.b. per e-mail. Wij hebben het recht om verificatie van zichtbare gebreken en overeenstemming te vragen op het moment van levering.
 2. Niet zichtbare gebreken dienen binnen 14 werkdagen na ontdekking of het moment waarop het gebrek of de gebreken redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, doch in ieder geval binnen 2 maanden na aflevering van de goederen, schriftelijk aan ons te worden gemeld.
 3. Indien een gebrek later dan binnen de in dit artikel gestelde termijnen wordt gemeld, heeft u geen recht meer op herstel, vervanging of schadevergoeding, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 4. Wijzigingen in technische inzichten in de branche en/of in overheidsregelgeving zijn voor uw risico. Geringe en/of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleur, maat etc. vormen geen grond voor reclamatie. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen door lichtinval, weersomstandigheden en/of als redelijk neveneffect van handwerk.
 5. Tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, is al het maatwerk handwerk en zijn alle logo’s en/of aangebrachte afbeeldingen en/of tekens handwerk.
 6. Bij het verwerken van producten op uw verzoek, in ieder geval drukwerk en/of handwerk, dient rekening te worden gehouden met een redelijk risico op afwijkingen. Door de bestelling bij ons te plaatsen aanvaardt u uitdrukkelijk het bovengenoemde risico.
 7. Indien wij klachten erkennen, zijn wij gerechtigd, met uitsluiting van ieder recht op schadevergoeding uwerzijds, hetzij de producten terug te nemen en af te zien van (verdere) levering tegen terugbetaling van de koopprijs, hetzij van u te verlangen dat u de producten behoudt tegen een passende vermindering van de koopprijs, dan wel zo spoedig mogelijk opnieuw te laten leveren en/of gratis reparatie aan te bieden. In het geval dat de herlevering buiten Nederland moet plaatsvinden, zijn de extra kosten van de herlevering voor uw rekening.
 8. Ook als u tijdig reclameert, blijft uw verplichting tot betaling en afname van de te leveren producten zoals overeengekomen. Producten kunnen alleen na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan ons worden geretourneerd. De leden van dit artikel zijn ook van toepassing op retouren.
 9. Indien u de urgentie van de reparatie niet kunt aantonen, zijn wij gerechtigd een servicetijd in te plannen volgens de agenda van de door ons ingeschakelde reparateur.

Artikel 11 Prijzen en prijsverhoging

 1. Prijzen zijn exclusief 21% BTW.
 2. Wij zijn gerechtigd de prijs te verhogen gedurende een periode van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. U heeft in dat geval het recht de overeenkomst te wijzigen binnen 14 dagen na mededeling van de verhoging door ons. Het vorenstaande dient uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden. 3 Maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben wij recht op een redelijke verhoging van de overeengekomen prijs indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor zover dit uit dit artikel blijkt. De opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen van ons gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld onzerzijds.
 2. Wij zijn jegens u nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en rentes, welke door ons of door derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van bij ons in dienst zijnde of door ons ingeschakelde derden of van producten al dan niet onder onze controle of van door ons geleverde producten.
 3. U bent gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en rente waarvoor wij in verband met het bepaalde in het vorige lid door derden aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 4. Tevens vrijwaart u ons uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële en intellectuele eigendom op door u aan ons verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 5. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving uwerzijds, in verband met (niet tijdige) leveringen door ons.
 6. Wij zijn nooit aansprakelijk als een product in uw bezit is beschadigd, niet meer werkt of defect is door toedoen van u of iemand anders (die u met het product heeft achtergelaten). Zie ook de garantievoorwaarden in deze voorwaarden.
 7. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien onze verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering overgaat, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het maximaal gefactureerde bedrag van het product waarbij de schade is veroorzaakt en waaruit schade is ontstaan, althans voor dat gedeelte van de betaling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht.
 9. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of gevolgen van het gebruik, de plaatsing en/of het bezit van een van onze producten op festival- en feestterreinen of bij verhuur ten behoeve van een festival, feest en dergelijke. Dit houdt in dat wij niet alleen gevrijwaard zijn van alle schade aan derden, deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van terreinen en andere producten.
 10. Als u ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert u dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van deze materialen wordt door u vergoed.
 11. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of gevolgen bij het gebruik en het niet tijdig verversen van het water.
 12. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of gevolgen van het gebruik, wanneer u de pompinstallatie uitzet.

Artikel 13 Overmacht

 1. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt bepaald, wordt onder overmacht verstaan omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan ons kunnen worden toegerekend. Deze omstandigheden omvatten (indien en voor zover nakoming onmogelijk of onredelijk moeilijk) stakingen in andere bedrijven dan onze eigen, niet-officiële stakingen of politieke stakingen in ons bedrijf; een algemeen gebrek aan noodzakelijke grondstoffen en andere producten of diensten die nodig zijn om de overeengekomen prestatie te bereiken; onvoorziene stagnatie bij leveranciers of andere derden waarvan wij afhankelijk zijn; algemene vervoersproblemen; maatregelen genomen door enige overheidsinstantie; ziekte; vuur; aardbevingen; diefstal; bedrijfs- of energiestoringen; overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen.
 2. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij de verbintenis hadden moeten nakomen.
 3. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, zijn wij gerechtigd leverings- en andere verplichtingen op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien wij bij het intreden van de overmacht aan onze verplichtingen hebben voldaan of een deel van onze verplichtingen kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde of het nog leverbare gedeelte afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als ware het een aparte overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde cq leverbare geen zelfstandige waarde heeft.
 5. Overmacht, zoals hiervoor bedoeld, aan de kant van onze leveranciers wordt beschouwd als overmacht onzerzijds.

Artikel 14 Intellectuele en industriële eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi, merkenrecht en handelsnaamrechten met betrekking tot de door ons geleverde, verkochte en/of geleverde producten en/of ontwerpen, berusten bij ons of onze licentiegevers. Wij zijn te allen tijde gerechtigd tot alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom daarop, ook indien deze rechten in het kader van de overeenkomst zijn ontstaan. Voor zover door ons of de wet niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toegestaan, mag niets van de door ons verstrekte, verkochte en/of geleverde producten en ontwerpen openbaar worden gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.
 2. Het is u niet toegestaan om copyrightvermeldingen, handelsmerken, handelsnamen en/of andere intellectuele eigendomsrechten uit ons materiaal te verwijderen en/of te wijzigen.
 3. Verveelvoudiging van door ons geleverde, verkochte en/of geleverde producten en ontwerpen is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte product aan derden van wie het redelijke vermoeden bestaat dat zij het betreffende product en/of ontwerp zullen namaken.
 4. Indien u de verbodsbepalingen van de bovengenoemde leden van dit artikel overtreedt, wordt u een niet-onderhandelbare boete opgelegd van 5% van de aankoopprijs met een minimum van € 5000 per product. U verbindt zich er tevens toe om het in dit artikel opgenomen verbod tezamen met het boetebeding in de vorm van een kettingreactie aan haar rechtsopvolgers op te leggen, zodat deze rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ook ter zake aan ons zijn gebonden.
 5. Bij niet-nakoming van de in het vorige lid genoemde verplichting bent u of uw rechtsopvolger aan ons een direct opeisbare boete verschuldigd die niet voor matiging vatbaar is, telkens gelijk aan het factuurbedrag.

Artikel 15 Slotbepalingen

 1. Wij zijn te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Als er geen ingangsdatum bekend is gemaakt, gaan wijzigingen in zodra u op de hoogte bent gesteld van de wijziging. U (als consument) heeft op grond van artikel 6:237 sub c van het Burgerlijk Wetboek het recht om de overeenkomst te ontbinden bij substantiële wijzigingen.
 2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en te allen tijde bepalend voor de uitleg daarvan.
 3. Alle rechtsvorderingen jegens ons, waaronder begrepen vorderingen tot schadevergoeding, verjaren en/of vervallen na één (1) jaar na het ontstaan van de betreffende vordering.
 4. Alleen het Nederlandse recht is van toepassing.
 5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 6. Altijd geldt de laatst gedeponeerde versie of de versie die gold op het moment dat de rechtsverhouding met ons tot stand kwam.